Koronavirus SARS-CoV-2

Na tem mestu so zbrana vsa navodila, napotki in standardni operativni postopki za delo operativnih gasilcev na intervencijah gasilske enote PGD Ptuj.

Navodila članom gasilske enote PGD Ptuj

Če ste se zadrževali na območjih z izbruhom koronavirusa oziroma ste bili v stiku z nekom, ki prihaja s takšnega območja, in ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), prosimo, da v primeru intervencije ostanete doma.

 1. Ob vsaki intervenciji si morajo člani takoj po prihodu v garažne prostore z razkužilom dezinficirati roke in nadeti kirurško masko, ki jo nosijo ves čas trajanja intervencije do odhoda domov. Razkužilo in kirurške maske se nahajajo pri vhodnih vratih v garažne prostore. Osebne odpadke (na primer uporabljene robčke, kirurške maske in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložimo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežemo. To vrečo nato namestimo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežemo ter jo ločeno hranimo vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov).
 2. Do nadaljnjega se ukinja moštvo v pripravljenosti. Ko polna vozila izvozijo, preostanek gasilcev odide domov.
 3. Prepovedano je vsakršno nepotrebno vstopanje in zadrževanje v prostorih gasilskega doma, v garažne prostore v primeru intervencije pa lahko vstopajo samo polnoletni člani, brez veteranov in rizičnih skupin.
 4. V primeru uporabe izolirnih dihalnih aparatov na intervenciji, vsak nosilec dihalnega aparata nosi svojo masko pri sebi, do vrnitve v gasilski dom. Uporabljene maske in pljučnega avtomata več ne dajemo nazaj v tekstilno torbico, ampak se vse skupaj odloži v plastično vrečo in bo ustrezno dezinficirano s strani serviserjev IDA. Tekstilne torbice za maske se naj odložijo ločeno od vreče z uporabljenimi maskami in pljučnimi avtomati. Ne pozabite na rezervno kirurško masko, ki jo boste nadeli po snemanju maske dihalnega aparata.
 5. Gasilec pripravnik lahko na intervencijo izvozi v vseh gasilskih vozilih, razen v HTV-1 (še vedno pa mora dati prednost operativnim gasilcem). Na intervencijo na katero izvaža v skladu s standardnimi izvozi več vozil velja, da ta izvažajo v dvojicah, v praksi pa to pomeni, da prvo vozilo čaka drugega in obe vozili izvozita s predpisano posadko. Razlika je samo pri prometnih nesrečah, kjer HTV-1 izvozi naprej, drugo vozilo pa čaka tretjega. Pri požarih izvažamo v gasilskem vlaku, pri manjšem obsegu pa po prej določenem vrstnem redu.

  V kolikor je to mogoče, se na intervencijah ne zadržujte v skupinah in vzdržujte priporočeno varnostno razdaljo 1,5m!

Splošna navodila

Pravilna uporaba zaščitne osebne varovalne opreme

Dekontaminacija prostorov in opreme

Kot enoti GEŠP nam je za potrebe izvajanja dekontaminacije v javnih ustanovah bila dodeljena oprema za dekontaminacijo in razkužila.

Potrebe po dekontaminaciji javnih ustanov se naslovijo na občinske štabe CZ, ti pa jih posredujejo na regijske štabe CZ oziroma izpostave URSZR. Regijski štabi CZ oziroma izpostave URSZR izdelajo prioritetno listo in napotijo enote GEŠP preko pristojnega ReCO.

V zasebnih ustanovah enote GEŠP dekontaminacije ne izvajajo! Zasebniki naj dekontaminacijo naročijo pri ponudnikih na trgu.

Videovsebine:

 1. Postopek nameščanja OVO
 2. Postopek slačenja OVO
 3. Postopek nameščanja OVO z intervencijsko obleko
 4. Postopek slačenja OVO z intervencijsko obleko
 5. Postopek nameščanja celoobrazne maske s filtrom
 6. Postopek snemanja celoobrazne maske s filtrom
 7. Pristop k poškodovani in potencialno okuženi osebi ob tehničnem reševanju
 8. Pristop k poškodovani in potencialno okuženi osebi ob življenjsko ogroženem stanju
 9. Postopek dezinfekcije in slačenja intervencijske obleke
 10. Dezinfekcija prostorov

Navodila in predpisane ukrepe je potrebno dosledno upoštevati, saj lahko samo tako zagotovimo varno in uspešno delo še naprej.

V primeru da imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na poveljnika Primoža Korošaka(031 519 895, primoz.korosak@pgd-ptuj.si) ali namestnika poveljnika Tadeja Korošaka(031 417 864, tadej.korosak@pgd-ptuj.si).

Članarina 2020

Plačilo članarine za leto 2020 je možno preko UPN obrazca na transakcijski račun društva.

Podatki za nakazilo:

 • IBAN: SI56 0215 0001 4013 971 (NLB)
 • BIC: LJBASI2XX
 • ZNESEK: 10 €
 • NAMEN PLAČILA: Članarina 2020
 • REFERENCA: SI99
 • IME IN NASLOV: Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj

Povezava na obrazec UPN (uporabite samo v primeru plačila preko spletne banke)

Prosimo, da članarino nakazujete z računa katerega imetnik je član, ki jo plačuje, saj bomo samo tako lahko nedvoumno določili plačnika članarine.

Ostanite zdravi in na pomoč!

Upravni odbor PGD Ptuj